Statut

040807_112714_21_0001

Na zdjęciu: prezentacja Statutu SAK- referat dr Julia DZIWOKI (Katowice)

STATUT STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW KOŚCIELNYCH W POLSCE

I. Postanowienia ogólne.

Art. 1
1. Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza archiwistów Kościoła katolickiego w Polsce oraz Polaków – archiwistów z kościelnych archiwów za granicą.

2. Stowarzyszenie jest erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski (kań. 312 § l, 2 KPK). Osobowość prawną na podstawie prawa polskiego nabywa w oparciu o art. 4ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (Dz. U. 1998 Nr 51, poz. 318) w związku z art. 10 i art. 34 ust. l pkt. l i ust. 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).

3. Stowarzyszenie może współpracować z archiwistami archiwów innych kościołów chrześcijańskich w Polsce.

Art.2
Stowarzyszenie podlega zwierzchnictwu i nadzorowi kompetentnej władzy kościelnej, zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 315 KPK).

Art.3
1. Stowarzyszenie używa własnego znaku graficznego.

2. Nazwa Stowarzyszenia i jego znaki graficzne podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa.

Art.4
1. Stowarzyszenie obejmuje swoja działalnością teren całego kraju.
2. Stowarzyszenie może należeć do międzynarodowych organizacji kościelnych o podobnych celach.

Art.5
Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice.

II. Cele i środki działania.

Art.6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach kościelnych oraz o prawnych podstawach postępowania z dokumentacją;
2. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów oraz podnoszenie ich wiedzy ogólnej;
3. Reprezentowanie środowiska archiwistów kościelnych w kontaktach z państwową służbą archiwalną;
4. Integracja środowiska archiwistów kościelnych;
5. Dbałość o wysoki poziom etyki oraz budowanie zaufania i szacunku społecznego dla tego zawodu i spraw archiwalnych.

Art.7
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
a) działalność badawczą i studia nad zastosowaniem nowych technik
b) działalność edukacyjną;
c) wymianę doświadczeń w formie spotkań, konferencji i działalności wydawniczej;
d) zdobywanie środków materialnych na działalność własną oraz wspieranie działań poszczególnych archiwów i osób prawnych, do których one należą, mających na celu indywidualne uzyskiwanie środków na komputeryzację i wdrażanie postępu technicznego.

III. Członkowie ich prawa i obowiązki.

Art. 8
1. Członkostwo może przybierać formy:
a) członkostwa zwyczajnego;
b) członkostwa wspierającego;
c) członkostwa honorowego.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być archiwista z archiwum należącego do Kościoła Katolickiego, a także z archiwum uczelni, wydziału lub innej instytucji pozostającej w całości lub w części pod nadzorem władz Kościoła. Członkiem zwyczajnym może być także Polak – archiwista instytucji kościelnej za granicą.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, deklarujące pomoc materialną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i reprezentanci osób prawnych o szczególnych zasługach dla Stowarzyszenia.

Art.9

1. Członkami Stowarzyszenia są jego założyciele.
Innych członków przyjmuje w poczet Stowarzyszenia jego Zarząd w trybie uchwały.

Art.10
Formularz zgłoszeniowy do Stowarzyszenia powinien zawierać:
a) oświadczenie woli przystąpienia do Stowarzyszenia
b) informacje o danych osobowych osoby zgłaszającej.
c) zobowiązanie do przestrzegania Statutu, w tym do regularnego płacenia składek członkowskich;

Art.11
1. Członkostwo zwyczajne ustaje poprzez:
a) rezygnację złożoną Zarządowi Stowarzyszenia;
b) wykluczenie ze Stowarzyszenia na skutek naruszania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia;
c) skreślenie z listy członków z powodu nie płacenia składek przez jeden rok bez należytego usprawiedliwienia;

2. Członkostwo wspierające i honorowe ustaje przez rezygnację złożoną Zarządowi Stowarzyszenia lub decyzję kompetentnej władzy.

Art.12
Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
b) korzystać z pomocy Stowarzyszenia zgodnie z jego celami i Statutem;
c) uczestniczyć z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu;
d) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art.13
1. Członkostwo wspierające i honorowe nabywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu.
2. Członkowie wspierający i honorowi nie mają obowiązku płacenia składek.

IV. Struktura Stowarzyszenia.

Art.14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie jako najwyższa władza Stowarzyszenia;
b) Zarząd;
c) trzyosobowa Komisja Rewizyjna.

2. Organem Stowarzyszenia jest Zarząd. Kadencja wybieralnych władz trwa cztery lata.

Art.15
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Zawiadomienie o terminie i o porządku Walnego Zgromadzenia powinno być doręczone członkom Stowarzyszenia nie później niż 14 dni przed terminem zebrania.

Art. 16
1. Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu, a prowadzi je wybrany na tym zgromadzeniu przewodniczący obrad.
2. Udział w głosowaniu mają podczas Walnego Zgromadzenia tylko członkowie zwyczajni.
3. Obowiązujące quorum do ważności uchwał Zebrania Plenarnego nie może być niższe niż 50% uprawnionych – w pierwszym terminie. W drugim terminie quorum to nie jest konieczne do ważności uchwał Zebrania Plenarnego, z zastrzeżeniem innych przepisów Statutu.
4. Pozostałym członkom należy umożliwić wypowiedzenie się w istotnych sprawach Stowarzyszenia.
5. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół podpisany przez protokolanta i przewodniczącego obrad.

Art.17
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) wybór oraz odwołanie Zarządu, Jego Prezesa i Komisji Rewizyjnej, a także uchwalanie regulaminu ich działania, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1;
b) wytyczanie kierunków działalności Stowarzyszenia;
c) rozpatrywanie dorocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie mu absolutorium;
d) podejmowanie decyzji o prowadzeniu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej oraz uchwalenie jej regulaminu;
e) zatwierdzanie rozliczeń finansowych w postaci bilansów rocznych;
f) rozpatrywanie odwołań od decyzji innych władz Stowarzyszenia;
g) przyjmowanie członków wspierających i honorowych;
h) podejmowanie decyzji o członkostwie Stowarzyszenia w innych organizacjach;
i) uchwalenie zmian Statutu, które winny być następnie przedstawione do zatwierdzenia Konferencji Episkopatu;
j) wykluczanie członków;
k) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 28 ust. l.

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków, z zastrzeżeniem wyboru zarządu i prezesa (art. 19 ust. 2), uchwał dotyczących statutu (art. 27 ust. 1) oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, która wymaga bezwzględnej większości głosów.

Art. 18
1. Wybór prezesa Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski, z zastrzeżeniem kań. 317 & l KPK;
2. Stowarzyszenie posiada asystenta kościelnego zatwierdzanego przez Konferencję Episkopatu Polski.

Art.19
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków, w tym prezesa, dwóch jego zastępców oraz skarbnika i sekretarza.
2. Zarząd oraz jego prezes jest wybierany przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów; w drugim terminie wybór następuje większością względną, z uwzględnieniem art. 16 ust. 2a.
3. Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa.
5. Stowarzyszenie oraz jego Zarząd reprezentuje i składa podpisy prezes, z zastrzeżeniem art. 26

Art. 20
Do zadań Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
b) reprezentowanie go na zewnątrz;
c) uchwalanie bieżących programów działania;
d) przyjmowanie członków zwyczajnych;
e) ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
g) wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia;
h) powoływanie i odwoływanie komisji problemowych, rad konsultacyjnych i innych organów pomocniczych oraz ustalanie ich regulaminów;
i) podejmowanie i kierowanie działalnością gospodarczą oraz tworzenie w tym celu odpowiednich jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 17 lit. d;
j) ustalanie wielkości składki członkowskiej oraz zasad jej płatności;
k) sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia;
l) składanie dorocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia (w tym finansowych) Walnemu Zgromadzeniu;
ł) przygotowywanie projektów uchwał przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniem;
m) pozostałe sprawy niezastrzeżone statutowo innym organom.

Art.21
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza.
2. Przewodniczącego i sekretarza wybiera Komisja Rewizyjna spośród siebie na pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia, zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków.
3. W przypadku niemożności wyboru przewodniczącego lub sekretarza, Walne Zgromadzenie wybiera nowy skład Komisji Rewizyjnej.

Art.22
Komisja Rewizyjna:
a) przeprowadza bieżącą i okresową kontrolę działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza spraw finansowych;
b) wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi;
c) wnioskuje zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Art.23
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

Art.24
Zarząd może tworzyć oddziały terenowe Stowarzyszenia.

V. Majątek Stowarzyszenia.

Art.25
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) składki członkowskie;
b) darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje;
c) dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
d) inne wpływy związane z działalnością statutową.

Art. 26
W sprawach majątkowych Stowarzyszenia oświadczenia woli składają jednocześnie dwaj członkowie Zarządu.

VI. Postanowienia końcowe.

Art.27
1. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów – w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Prawo inicjatywy przysługuje członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.