PUBLICATION ETHICS / ETYKA WYDAWNICZA

POLSKA WERSJA

The editorial activity of the journal “ADHIBENDA” is based on the principles of publication ethics formulated in the Committee on Publication Ethics ­(COPE).

Authors

Authors submit texts prepared in accordance with the publishing instructions which can be found on the journal’s website. The submitted texts are the original product of author’s research work, contain real data, have not been previously published, are not prepared forpublication in another journal and avoid ghostwriting and guest authorship practices that threaten publication ethics. Authors participate in the review process, which is in the formofthe double-blind peer review, and they make changes to the text suggested by the reviewers. In disputable situations, authors may refer to the editorial office with their own comments or withdraw the article.

Reviewers

Reviewers have the necessary knowledge to prepare reviews of the texts entrusted to them. Reviews are prepared in an objective and understandable manner using the form available on the journal’s website. Reviewers are obliged to treat the texts as confidential and are not allowed to use the information contained in articles in order to gain their own or others’ benefits.

EditorialTeam

The Editorial Team publishes binding instructions on editorial work, makes efforts to improve the quality of the journal, and supports pluralism and freedom of expression at the academic level.

ETYKA WYDAWNICZA

Działalność redakcyjna czasopisma „Archiva Ecclesiastica” bazuje na zasadach etyki wydawniczej określonych w Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics ­– COPE).

Autorzy

Autorzy zgłaszają teksty przygotowane zgodnie z instrukcją wydawniczą zamieszczoną na stronie internetowej czasopisma. Zgłaszane przez autorów teksty stanowią oryginalny wytwór ich własnej pracy naukowej, zawierają prawdziwe dane, nie zostały wcześniej opublikowane, nie podlegają procedurze wydawniczej w innym czasopiśmie oraz wolne są od zagrażających etyce wydawniczej zjawiskom ghostwriting i guest authorship. Autorzy uczestniczą w procesie recenzowania na zasadach double-blindpeer review oraz dokonują sugerowanych przez recenzentów zmian w tekście. W sytuacjach spornych autorzy mogą odwołać się do redakcji z własnymi uwagami lub wycofać artykuł.

Recenzenci

Recenzenci dysponują niezbędną wiedzą do przygotowania recenzji powierzonych im tekstów. Recenzje sporządzane są w sposób obiektywny i zrozumiały przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie internetowej czasopisma. Recenzenci zobowiązani są traktować powierzone teksty w sposób poufny oraz nie mogą wykorzystywać zawartych w nich informacji do osiągania korzyści własnych bądź innych.

Zespół Redakcyjny

Zespół Redakcyjny publikuje obowiązujące instrukcje związane z pracą redakcyjną, dokonuje starań na rzecz podnoszenia jakości czasopisma oraz wspiera pluralizm i wolność wypowiedzi na płaszczyźnie naukowej.