ARCHIVA ECCLESIASTICA

POLSKA WERSJA

ARCHIVA ECCLESIASTICA  is an annual journal published by the Society of Polish Archivists. The journal focuses on research in the fields of archive studies, the history of the Church and other auxiliary sciences of history.

“ArchivaEcclesiastica” publishes scholarly articles, review articles, reviews and reports, both in Polish and English. The submitted scholarly articles undergo a review procedure based on the principles of the double-blind peer review. Publications are available in both traditional and electronic forms, via a platform. The journal’s editorial activity is based on the principles of publication ethics defined in the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE). The journal is indexed on BazHum and issued by przezBikstudio Krzysztof Szwaczka km.szwaczka@gmail.com.

ARCHIVA ECCLESIASTICA

ARCHIVA ECCLESIASTICA  jest rocznikiem publikowanym przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Profil czasopisma obejmuje badania z archiwistyki oraz z zakresu historii Kościoła i pozostałych nauk pomocniczych historii.
Na łamach „ArchivaEcclesiastica” publikowane są artykuły naukowe, artykuły recenzyjne, recenzje, i sprawozdania, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zgłaszane artykuły naukowe podlegają procedurze recenzyjnej bazującej na zasadach double-blind peerreview. Publikacje ukazują się zarówno formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, udostępnionej otwarcie za pośrednictwem platformy.

Działalność redakcyjna czasopisma bazuje na zasadach etyki wydawniczej określonych w Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on PublicationEthics – COPE). Czasopismo jest indeksowane w BazHum, a wydawane przezBikstudio Krzysztof Szwaczka km.szwaczka@gmail.com.