AE – Nr 9

ae_9_2016

ARCHIVA ECCLESIASTICA, Rok IX (2016), Nr 9.

Od Redakcji

Szanowni Państwo oddajemy w wasze ręce kolejny numer Biuletynu Archiva Ecclesiastica. Zawiera on artykuły umieszczone w pierwszym dziale pod nazwą „Inwentarze archiwów kościelnych”, będące pokłosiem sympozjum. Zorganizowano je w Lublinie 3 grudnia 2015 r. przez Archiwum Archidiecezjalne LubelskieStowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, Katedrę Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Dziejów Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła oraz Katedrę Historii Prawa i Studiów Europejskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu RzeszowskiegoW pierwszym wstąpieniu dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego ks. dr hab. Jarosław R. Marczewski omówił problem Historii Inwentarza Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego. Istotnym okazał się następny referat przedstawiciela KULJP o. prof. dr .hab. Rolanda Prejsa, który odniósł się do Inwentarzy wybranych polskich archiwów zakonnych. Z kolei zastępca dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ks. dr hab. Mieczysław Różański omówił problematykę Spuścizny po kapłanach – kilka uwag dotyczących zasad jej inwentaryzowania. W klimat złożoności problemu wprowadził uczestników konferencji Krzysztof A. Kołodziejczyk, zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie prezentując zagadnienie pt. Elektroniczne bazy danych. Przyszłość inwentarzy kościelnych. Na koniec swoje stanowisko zaprezentował prezes SAK i prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego ks. dr hab. Władysław P. Wlaźlak, przedstawiając Inwentarze zasobów cyfrowych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, który zainicjował cały proces digitalizacji, a po jego zakończeni sporządził owe inwentarze.

W następnej części Biuletynu w dziale pt. „Współczesne Archiwa” znajdują się cztery artykuły. Istotną pozycję zaprezentował dr Artur Hamryszczak, redaktor naczelny czasopisma Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, który w artykule pt. 60. lat Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych (1956-2016), opisał złożoność problemu funkcjonowania wspomnianego ośrodka w trudnych czasach Polski Ludowej, jak lata przemian społeczno-politycznych III RP. Odmienną problematykę zaprezentował ks. dr hab. Robert R. Kufel, dyrektor Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze w artykule pt.: Funkcjonowanie archiwów instytucji kościelnych w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej na przykładzie Archiwum Kurii Biskupiej i Sądu Kościelnego. W nieco innym klimacie znajduję się kolejny artykuł Agnieszki Szmerek zatytułowany Zasługi o. Augustyna Stępnika na rzecz kształtowania się Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, gdzie pracując dba o jego upamiętnienie. Na koniec ks. W.P. Wlaźlak przypomniał zasługi Józefa Bonczola, archiwisty Kurii Diecezjalnej w Gliwicach zmarłego w 2012 r., którego władze miejskie Bytomia uczciły nadając jego imię jednemu ze skwerów tegoż miasta.

W przedostatnim dziale naszego czasopisma opatrzonym tytułem „Z życia Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych” zamieszczono naprzód Program XII Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Archiwistów KościelnychJednym z powodów zwołania tegoż gremium jest dokonanie wyboru nowych władz Stowarzyszania, a więc i podsumowania dotychczasowej działalności, co uczynił w sprawozdania za lata 2012-2016 dotychczasowy prezes SAK. Dla lepszego zobrazowania minionego okresu sekretarz Stowarzyszenia s. K.A. Kołodziejczyk sporządziła inwentarze Archiwum i Biblioteki SAK, zaś Prezes zaktualizował listę członków tejże instytucji. Ów dział Biuletynu zamyka wizualizacja aktu odznaczenia ks. W.P. Wlaźlaka Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym 19 maja 2016 r. postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W ostatnim dziale ks. dr Jarosław Wąsowicz sporządził bardzo cenną recenzję następującej publikacji autorstwa: Marco Maiorino, Archivio Segreto Vaticano. Un viaggio nella storia, Prefazione di Mons. Sergio Pagano, San Paolo, Milano 2015, ss. 244.

ks. Władysław P. Wlaźlak