AE – Nr 6

AE_nr_6_2013

Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

ARCHIVA ECCLESIASTICA

Nr 6 – Rok VI (2013)

Od Redakcji

Po kilkuletniej przerwie oddajemy do rąk czytelników kolejny numer Biuletynu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych „Archiva Ecclesiastica”. Ostatni Biuletyn nr 5 który miał być wydany w 2008 roku ukazał się w ostatnich dniach 2012 roku. Zachowujemy ciągłość numeracji i kolej­ny Biuletyn nosi numer 6 a wydany został w 2013 roku. Ze względów praktycznych przeniesiono wydawanie z Księ­garni św. Jacka w Katowicach do Wydawnictwa Bikstudio Krzysztof M. Szwaczka, które dysponuje własną drukarnią cyfrową.

Zawiera on artykuły umieszczone dziale „Archiwa i Kan­celarie w służbie Kościoła i nauki”. Pierwszy z nich autor­stwa mgr. Tomasza Janika dotyczy Osiemnastowiecznego inwentarza Biblioteki Kolegium Wikariuszy w Jarosławiu. Dzięki któremu można oszacować dawny księgozbiór du­chowieństwa duszpasterzującego w dobrze rozwiniętym ośrodku kościelnym jakim był Jarosław. Artykuł został rze­telnie udokumentowany i opatrzony zdjęciami niektórych pozycji bibliotecznych. Bardzo cenną pozycją jest artykuł dr Agnieszki Kawalec z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dający obraz zaangażowania duchowieństwa w prace badawcze na rzecz poznania własnego kraju czy też regionu. Ową postacią był ks. Franciszek Siarczyński, który „zapisał piękną kartę w dziejach polskiej humanistyki doby oświecenia”, co we wstępie zaznaczyła Pani Doktor. Na szczególną uwagę za­sługuje kolejny autor ks. dr Andrzej Kwaśniewski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Podjął on problematy­kę zasobów aktowych wytworzonych przez konsystorz kra­kowski, a przechowywanych w archiwum kieleckim, które stały się zaczątkiem dokumentacji późniejszego konsystorza kieleckiego. Benedyktyńską pracę wykonał ks. prof. Stani­sław Nabywaniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego przybliża­jąc problematykę Ksiąg metrykalnych w warsztacie history­ka, na przykładzie metrykaliów parafii Dydnia. Przedstawił nie tylko najnowsze badania naukowe w tej dziedzinie ale sporządził nadto wiele tabel, które świadczą o jego profesjo­nalizmie.

W ostatniej części Biuletynu, zaprezentowano działalność Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Zawiera protokół z XIX posiedzenia Zarządu SAK, które odbyło się 17 grud­nia 2012 roku w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, zaraz po wyborze nowych władz Stowarzysze­nia. Po nim umieszczono przesłanie nowo wybranego preze­sa SAK nakreślające plan działania na obecną kadencję. Na koniec zamieszczono noty biograficzne nowych władz Sto­warzyszenia, oraz deklarację przystąpienia do stowarzyszeń archiwalnych Grupy Wyszehradzkiej.

ks. Władysław P. Wlaźlak