AE – Nr 3

080604_081632_158_biuletyn_ae_m

Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

ARCHIVA ECCLESIASTICA

Nr 3 – Rok III (2006)

Od redakcji

Jednym z ważniejszych problemów we współczesnym funkcjonowaniu archiwów jest zastosowanie nowych myśli technologicznych, które mogą wspomagać pracę archiwisty i działalność archiwum. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił przełom technologiczny w życiu codziennym. Znalazło to swoje odbicie w sposobie działania archiwum. Do niedawna podstawowymi narzędziami pracy w archiwum był ołówek, długopis, mikrofilm i czytnik, przy czy wydawało się, że ostatnie z wymienionych stanowi znaczy postęp techniczny. Wkrótce okazało się, że to, co jeszcze do niedawna było nowinką i miernikiem nowoczesności szybko stało się – według wielu – anachronizmem. Pojawiły się komputery, kserokopiarki, skanery, aparaty cyfrowe. .. I one stały się podstawowymi narzędziami w pracy archiwalnej. Dziś już nikt nie wyobraża sobie pracy bez narzędzia elektronicznego, jakim jest komputer. Te „nowinki” rodzą nowe wyzwania w pracy archiwalnej. Służą one nie tylko celom edytorskim, ale także reprograficznym i stają się nowymi nośnikami zapisu informacji. Pojawiały się liczne głosy i zapytania dotyczące zastosowania nowych technologii w pracy archiwalnej. Wychodząc im naprzeciw powstał niniejszy numer „ Ar-chiva Ecclesiastica”, którego treść co prawda nie daje kompleksowych odpowiedzi, ale wskazuje na pewne możliwości ich zastosowania. O wypowiedź Redakcja poprosiła wielu archiwistów, którzy mają w tej dziedzinie znaczne doświadczenie. Tym, którzy pozytywnie odpowiedzieli Redakcja w imieniu czytelników serdecznie dziękuje za podjęty trud pisemnego opracowania. Redakcja ma nadzieję, że zawarta w artykułach treść stanie się inspiracją do szerokiej dyskusji w środowisku archiwistów kościelnych na temat wykorzystania nowych możliwości technicznych w pracy archiwalnej, a ponadto stanie się okazją do wymiany myśli i doświadczeń w przyjętych już zastosowaniach w poszczególnych archiwach. W kolejnym numerze „Archiva Ecclesiastica” zaprezentowano zbiór artykułów poświeconych zastosowaniu urządzeń elektronicznych w archiwum. Przedstawiono bazy danych funkcjonujące w archiwach państwowych i bazę PRADZIAD mającą zastosowanie przy poszukiwaniach genealogicznych. Następnie ukazano „wizytówki” polskich archiwów kościelnych na stronach internetowych. Przestawiono także propozycje programów dla instytucji kościelnych. Na koniec tej części zamieszczono kontynuację opracowania (z poprzedniego numeru) prezentującego podstawowe pojęcia archiwalne. Zachowując schemat poprzedniego numeru biuletynu przedstawiono zasób Archiwum Krakowskiej Prowincji Zakonu Kapucynów w Krakowie, zespół ksiąg metrykalnych z Archiwum Diecezjalnego w Płocku, ukazano dzieje i zasób Archiwum Domu Generalnego Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Rzymie oraz postać ks. Jana Iłowieckiego – twórcę tegoż Archiwum. Przypomniano także sylwetkę zasłużonego krakowskiego archiwisty z Zakonu Kapucynów ojca doktora Kornela Gadacza oraz kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie ks. Czesława Pesta tragicznie zmarłego w dniu 16 styczniu 2006 roku. W części omówień i sprawozdań zaprezentowano publikacje Marii Dębowskiej (Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawia II. 1956-2006) i Stanisława Nawróć- kiego (Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku), a także opracowanie zbiorowe pod red. Zbigniewa Pustuły (Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik) i przygotowane przez Wandę K. Roman materiały posesyjne dotyczące kształcenia archiwistów (Archiwistyka na studiach historycznych). Ponadto omówiono trzy konferencje naukowe poświęcone problematyce archiwalnej. Czytelnikom życzymy miłej lektury i zapraszamy do współpracy. Wszelkie uwagi, propozycje i głosy w dyskusji prosimy przesyłać na adres redakcji.

Komitet Redakcyjny