AE – Nr 13

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością mamy zaszczyt zaprezentować tegoroczny numer rocznika „Archiva Ecclesiastica” (13), dedykowany śp. ks. prof. Janowi Związkowi, pierwszemu prezesowi Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
w latach 2004-2008. Rocznik nr 13 został podzielony na sześć działów:
– Artykuły i materiały;
– Sprawozdania;
– Komunikat;
– Recenzje;
– Dokumenty;
– Kalendarium.
Dział pierwszy rozpoczął ks. Tomasz Błaszczyk z Wrocławia, który ukazał wpływ Kulturkampfu na pozyskanie przez śląskie wspólnoty zakonne
nowych obszarów działalności. Ks. Robert Czarnecki z Paryża w tekście
w języku włoskim omówił koncepcję archiwum kościelnego na podstawie
doświadczeń archiwistów włoskich. Tematem konserwacji archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego przechowywanym w Archiwum
Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej zajęła się Iwona Kotala-Skiba z Torunia.
Ks. Robert Kufel przedstawił powstanie parafii, budowę i poświęcenie kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze na podstawie
dokumentacji znajdującej się w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze.
Dział pierwszy zamknął tekst bpa Pawła Sochy z Zielonej Góry, który ukazał relacje papieża Jana Pawła II ze społeczeństwem Ziemi Lubuskiej.
W kolejnym dziale znalazły się dwa sprawozdania: ks. Wiesława Mroza, który zamieścił sprawozdanie z działalności Archiwum i Muzeum Diecezjalnego
w Świdnicy za lata 2018-2019 oraz ks. Roberta R. Kufla, który przedstawił sprawozdanie z działalności Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze za rok 2019.
Wojciech Schäffer zaprezentował ciekawy projekt realizowany przez
Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach: Photographia incognita (Zdjęcie nieznane).
W dziale Recenzje znalazły się dwa teksty autorstwa ks. Roberta R. Kufla:
– Irena Śmiałek, Dom na Pomorzu. Powroty, Koszalin 2019, ss. 260.
– Władysław P. Wlaźlak, Relacje kościelno-państwowe na przykładzie
diecezji częstochowskiej. Dokumenty (1945-1953), tom 1, Rzeszów 2019,
ss. 373.
12 od redakcji
W przedostatnim dziale Dokumenty zamieszczono informacje o wręczeniu medali: s. Karolinie Kołodziejczak CSFB i ks. Robertowi R. Kuflowi.
Tegoroczny numer „Archiva Ecclesiastica” zamknęło kalendarium działalności Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych za rok 2019
oraz wykaz członków SAK, którzy złożyli duchowy „Dar serca” w czasie
pandemii koronawirusa.
Całość dopełniły noty biograficzne Autorów Rocznika oraz podstawowe
informacje dotyczące nadsyłania tekstów do kolejnych numerów „Archiva
Ecclesiastica”.
W imieniu Redakcji życzymy miłej lektury i zapraszamy do współpracy.
Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres Redakcji.
Ks. Robert R. Kufe