AE – NR 10

ARCHIVA ECCLESIASTICA, Rok X (2017), Nr 10

Od redakcji 

W 2017 r. mija 13. rocznica od wydania pierwszego numeru „Archiva Ecclesiastica”. Przy tej okazji dokonaliśmy kilka zmian w periodyku. Dotychczasowy biuletyn naszego Stowarzyszenia nazwaliśmy rocznikiem, który otrzymał nową szatę graficzną. Zachowaliśmy przy tym numerację ciągłą (nr 10/2017). Poszerzyliśmy o nowych członków dotychczasowy skład redakcji, rady naukowej i recenzentów. Podzieliliśmy merytoryczną zawartość rocznika na następujące działy: 

Artykuły i materiały Sylwetki Sprawozdania Bibliografia Dokumenty. Wymienione działy mogą ulegać przekształceniom i zmianom. Przetłumaczyliśmy na język angielski spis treści oraz streszczenia poszczególnych artykułów i materiałów. Dodatkowo umieściliśmy podstawowe informacje dla autorów, którzy zechcą z nami współpracować i nadsyłać swoje teksty do rocznika. 

W tym miejscu dziękujemy tym wszystkim, którzy zapoczątkowali „Archiva Eccliastica”, tworzyli zespoły redakcyjno-naukowe, dbali o szatę graficzną, korektę, skład i druk. Dziękujemy wszystkim autorom, którzy nadali temu periodykowi wartość naukową, wychowawczą i dydaktyczną. Dziękujemy naszym czytelnikom i sympatykom. Liczymy na dalszą owocną współpracę. 

W pierwszym dziale tegorocznego numeru Artykuły i materiały ks. Tomasz Nowicki, Grzegorz Misiura i Krzysztof Perzyna przedstawili spuściznę archiwalną po ks. prof. Tadeuszu Styczniu SDS (1932-2010) jako przykład archiwum prywatnego. Ks. Robert Kufel i Bogusław Mykietów sporządzili wykaz ksiąg metrykalnych znajdujących się w zasobie Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. 

W dziale Sylwetki zaprezentowano członków nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. 

Następnie opublikowano kilka artykułów, będących pokłosiem konferencji naukowej i XIII Walnego Zjazdu Stowarzyszenia w dniach 12-13 października 2017 w Toruniu. Ks. dyrektor Michał Sołomieniuk z Gniezna omówił kwestię pozyskiwania środków na działalność archiwów kościelnych. 

Ks. dyrektor Jarosław Wąsowicz SDB przedstawił zabezpieczanie i opracowanie spuścizn po osobach zakonnych na przykładzie Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej. Mateusz Żmudziński ukazał dzieje, zasób i działalność Archiwum Akt Dawnych w Toruniu. Obok referatów umieszczono słowo delegata KEP bpa Jana Kopca, szczegółowy program oraz protokół z konferencji. 

Kolejny dział wypełniło sprawozdanie z XII Walnego Zjazdu SAK, który odbył się 30.11.2016 w Pile. Ks. Zbigniew Gmurczyk zamieścił sprawozdanie z działalności Archiwum Diecezjalnego we Włocławku za rok 2016, a
ks. Robert Kufel podobne sprawozdanie z Zielonej Góry. Ten dział zamknęło sprawozdanie z Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych (2013-2017). 

W ostatnim dziale przedstawiono najnowszą bibliografię z archiwisty- ki, którą nadesłali członkowie Stowarzyszenia. 

Na końcu dodano dekret Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego z 14.07.2017 r. mianujący ks. Władysława Wlaźlaka członkiem Rady Archiwalnej kadencji 2016-2018 oraz zarządzenie nr 77 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Wojciecha Woźniaka z 11.10.2017 r. w sprawie powołania, zakresu i trybu działania oraz składu osobowego grupy roboczej do spraw archiwów kościelnych. 

Całość rocznika zamknęły podstawowe informacje dla autorów, którzy będą przygotowywać i nadsyłać swoje teksty do druku w „Archiva Ecclesiastica”. 

W imieniu Redakcji życzymy miłej lektury i zapraszamy do współpracy. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres Redakcji. 

Ks. Robert R. Kufel