AE – Nr 1

Archiva Ecclesiastica Rok I (2004) Nr 1

051201_214835_72_biuletynm

Od redakcji

Oddajemy do rąk archiwistów kościelnych pierwszy numer biuletynu „Archiva Ecclesiastica”. W ten sposób nie tylko wypełniamy nałożony na Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych statutowy obowiązek, ale też inicjujemy nowe dzieło integracji archiwistów kościelnych poprzez wymianę myśli, doświadczeń, prezentacji zasobów archiwów, ich dorobku i dziejów polskiej archiwistyki ko­ścielnej.

Podczas pierwszego walnego zebrania Stowarzyszenia, w dniu 18 czerwca 2004 roku, bp prof. dr hab. Jan Kopiec powiedział m.in.: Poddaję więc pod rozwagę projekt wydawania właśnie przez Stowarzyszenie regularnego biuletynu – byłby on nie tyle organem naukowym, bowiem to zadanie świetnie spełnia półrocznik „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, wszystkim Szanownym Obecnym dobrze znany, ile raczej pełniący rolę forum kontaktowania się między nami, wyrażania swych opinii, inspirujący do wielu no­wych inicjatyw.

Do współpracy w redagowaniu tego biuletynu zapraszamy wszystkich, którym nie obce są sprawy funkcjonowania archiwów, doskonalenia „warsztatu pracy” i podnoszenia poziomu wykształcenia. Polscy archiwiści, stanowili zawsze życzliwą dla siebie grupę zawodową, byli otwarci na problemy własne i innych. Kierowali się nadrzędnym dobrem, troską o powierzone sobie dziedzictwo kulturowe, umiłowaniem przeszłości i Ojczyzny. Nie popadali w antagonizmy. Mimo wielu historycznych zawirowań, zmian społecznych i gospodarczych zachowali także apolityczność. Powołanie do życia Stowarzyszenia Archiwistów Ko­ścielnych zrzeszających archiwariuszy instytucji kościelnych spotkało się z życzliwym przyjęciem przez pracowników archiwów państwowych i wyznań niekatolickich. Zostało pozytywnie odnotowane przez środki masowego przekazu.

Mamy nadzieję, że łamy „Archiva Ecclesiastica” staną się, nie tylko dla archiwistów kościelnych, miejscem wymiany doświadczeń, myśli i poglądów – a wszystko po to by podnosić kwalifikacje zawodowe, by chronić narodowe dobro, świadectwa przeszłości, dziedzictwo Narodu i kręgu łacińskiej kultury.

Proponujemy następujące grupy tematyczne: metodologia pracy w archiwach; kształcenie archiwistów; etyka za­wodowa; digitalizacja zbiorów; wymiana doświadczeń w porządkowaniu zbiorów i sporządzaniu inwentarzy; recenzje publikacji traktujących o archiwistyce; informacje o działalności SAK oraz innych instytucjach skupiających archiwistów; prezentacje polskich archiwów kościelnych; dorobek archiwistów i wspomnienia o zmarłych archiwistach kościelnych.

* * *

W pierwszym numerze biuletynu ukazano drogę, która prowadziła od pierwszego spotkania archiwistów kościelnych (18 VI 2002) do zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski Statutu Stowarzyszenia i pierwszego walnego zebrania SAK (17 VI 2004), wygłoszone wówczas referaty i wystąpienia. Zamieszczono tekst wspomnianego Statutu, listę członków-założycieli i prezentację zarządu Stowarzyszenia, artykuły ukazujące działalność wybranych archiwów, wspomnienie o zmarłym ks. Konradzie Lutyńskim (+ 4 VI 2002) oraz recenzję Katalogu Archiwum OO. Augustianów w Krakowie.

Życzymy miłej lektury i zapraszamy do współpracy.

o. Józef Marecki

SPIS TREŚCI

 • Od Redakcji s. 3
 • Protokół ze spotkania archiwistów kościelnych w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w dniu 18 czerwca 2002 roku s. 5
 • + O. Wiktor Gramatowski SI: Działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych we Włoszech s. 9
 • Halina Dudala: Podsumowanie działalności w Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich Oddział przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie s. 17
 • Uchwała Episkopatu powołująca do istnienia Stowarzyszenie Archiwistów Polskich s. 21
 • Statut Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych s. 23
 • Protokół z I Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 17 czerwca 2004 roku s. 33
 • Lista członków Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych – stan 31 grudnia 2004 roku s. 39
 • Bp Piotr Libera: Słowo powitania skierowane do uczestników spotkania archiwistów kościelnych w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 18 czerwca 2004 roku s. 43
 • Bp Jan Kopiec: Potrzeba Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Polsce s. 47
 • Ks. Jan Związek: Słowo po wyborze i zarys programu działania Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Polsce s. 51
  Prezentacja Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych s. 57
 • Maria Dębowska: Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL w Lublinie s. 67
 • Ks. Leszek Wilczyński: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu s. 71
  O. Wiesław F. Murawiec OFM: Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie s. 75
 • Ks. Andrzej Bruździński: Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie s. 77
 • Ks. Leszek Wilczyński: + Ks. Konrad Lutyński (194O-2002) s. 81
 • Recenzja: Wacław Kolak, Katalog Archiwum OO. Augustianów w Krakowie, Kraków 1996, ss. 210 + ii. 4 + mapa.- O. Józef Marecki OFMCap s. 85
 • Podyplomowe Studium Archiwistyki Kościelnej s. 91
 • Ogłoszenia i informacje s. 98