Konkurs “Wspieranie Działań Archiwalnych 2020”

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ogłosiła konkurs pn. “Wspieranie Działań Archiwalnych 2020”. Do rozdysponowania wśród wnioskodawców jest 900 tyś. złotych.

LINK DO STRONY NDAP Z OFERTĄ KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów obejmujących działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wyznaniowe, stowarzyszenia JST, spółdzielnie socjalne oraz spółki o charakterze non-profit, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego(podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie).

W ramach konkursu każdy wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 1 ofertę indywidualną oraz 1 ofertę we współpracy z partnerem/partnerami. Minimalna kwota dotacji to 3 tys. zł, maksymalna 100 tys. zł. Każdy oferent musi zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu projektu. Oferty są oceniane w pierwszej kolejności formalnie, a następnie, po przyznaniu pozytywnej oceny, następuje etap oceny merytorycznej.

Szczegółowy wykaz działań, na które przyznawana jest dotacja, lista niezbędnych do złożenia załączników oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej wraz z punktacją, a także wszystkie pozostałe zasady przeprowadzenia naboru ofert, znajdują się w Regulaminie konkursu.

Termin składania ofert upływa 29 maja 2020 r. o godz. 16.00.  Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl, należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć do dnia 1 czerwca 2020 r. do godz. 16.00 na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2020”. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.