Osiem instytucji Kościoła katolickiego otrzyma wsparcie NDAP na realizację działań archiwalnych!

Pod koniec kwietnia 2019 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk ogłosił wyniki w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2019”.
Na piętnastu oferentów, aż ośmiu stanowią instytucje Kościoła katolickiego dbające o powierzone im archiwalia.

Publikujemy listę instytucji Kościoła katolickiego z przyznaną dotacją:

Lp.Nazwa OferentaNazwa zadania publicznegoPrzyznana dotacja       (w zł.)
1Diecezja Toruńska-Archiwum Akt Dawnych Diecezji ToruńskiejOpracowanie, konserwacja i udostępnianie archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego przechowywanego w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej23 075,00
2Dom Zakonny pw. Trójcy Przenajświętszej w KrakowiePełna konserwacja trzech ksiąg rękopiśmiennych z zasobu Konwentu Bonifratów w Krakowie (Księga Profesji, Inwentarz i Regestr wydatków)83 000,00
3Konwent OO. BonifratrówPrace nad zasobem archiwalnym bonifratrów prudnickich – konserwacja trzech rękopisów oprawnych oraz teki zawierajacej plany i rysunki budynków klasztornych, dezynfekcja i czyszczenie archiwum muzycznego, wykonanie pudeł zabezpieczajacych48 230,00 zł
4Konwent Zakonu Bonifratów w CieszynieKonserwacja dwóch rękopisów oprawnych – księgi zmarłych bonifratów (syng. AKBC 34) oraz księgi kapituł z lat 1733-1757 (sygn. AKBC 16)48 900,00
5Konwent Bonifratów pw. Św. Floriana w ZebrzydowicachKonserwacja trzech rękopisów oprawnych oraz planu drenowania gruntów obszaru dworskiego w Zebrzydowicach49 300,00
6Diecezja SandomierskaOpracowanie zasobu archiwalnego i przygotowanie inwentarza w postaci elektronicznej zespołu akt Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu [Konsystorza Biskupiego w Sandomierzu] [XVIII] XIX-XXI w. – Etap I Akta ogólne i gospodarcze28 408,00
7Klasztor OO Karmelitów Na Piasku w KrakowiePełna konserwacja zespołu dokumentów z zasobu Klasztoru Karmelitów w Krakowie (z lat 1691-1869)60 000,00
8Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w KłodzkuArchiwa jezuitów kłodzkich “Od-Nova 3”99 511,00
9Towarzystwo Przyjaciół AndrychowaArchiwizacja części zaobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa – etap 335 088,85

Źródło: www.archiwa.gov.pl

Pełne wyniki: www.archiwa.gov.pl