Nowy numer: ARCHIVA ECCLESIASTICA, Nr 10/2017

Ukazał się 10. numer Biuletynu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych: ARCHIVA ECCLESIASTICA, Rok 2017.

Od Redakcji

W 2017 r. mija 13. rocznica od wydania pierwszego numeru ,.Archi va Ec­clesiastica”. Przy tej okazji dokonaliśmy kilka zmian w periodyku. Dotych­czasowy biuletyn naszego Stowarzyszenia nazwaliśmy rocznikiem, który otrzymał nową szatę graficzną. Zachowaliśmy przy tym numerację ciągłą (nr 10/2017). Poszerzyliśmy o nowych członków dotychczasowy skład re­dakcji, rady naukowej i recenzentów. Podzieliliśmy merytoryczną zawar­tość rocznika na następujące działy:

  • Artykuły i materiały
  • Sylwetki
  • Sprawozdania
  • Bibliografia
  • Dokumenty.

Wymienione działy mogą ulegać przekształceniom i zmianom. Prze­tłumaczyliśmy na język angielski spis treści oraz streszczenia poszcze­gólnych artykułów i materiałów. Dodatkowo umieściliśmy podstawowe informacje dla autorów, którzy zechcą z nami współpracować i nadsyłać swoje teksty do rocznika.

W tym miejscu dziękujemy tym wszystkim, którzy zapoczątkowali „Archiva Eccliastica”, tworzyli zespoły redakcyjno-naukowe, dbali o szatę graficzną, korektę, skład i druk. Dziękujemy wszystkim autorom, którzy nadali temu periodykowi wartość naukową, wychowawczą i dydaktycz­ną. Dziękujemy naszym czytelnikom i sympatykom. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

W pierwszym dziale tegorocznego numeru Artykuły i materiały ks. To­masz Nowicki, Grzegorz Misiura i Krzysztof Perzyna przedstawili spu­ściznę archiwalną po ks. prof. Tadeuszu Styczniu SDS (1932-2010) jako przykład archiwum prywatnego. Ks. Robert Kufel i Bogusław Mykietów sporządzili wykaz ksiąg metrykalnych znajdujących się w zasobie Archi­wum Diecezjalnego w Zielonej Górze.

W dziale Sylwetki zaprezentowano członków nowego Zarządu i Komi­sji Rewizyjnej Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych.

Następnie opublikowano kilka artykułów, będących pokłosiem konfe­rencji naukowej i XIII Walnego Zjazdu Stowarzyszenia w dniach 12-13 paź­dziernika 2017 w Toruniu. Ks. dyrektor Michał Sołomieniuk z Gniezna omó­wił kwestię pozyskiwania środków na działalność archiwów kościelnych.

Ks. dyrektor Jarosław Wąsowicz SDB przedstawił zabezpieczanie i opra­cowanie spuścizn po osobach zakonnych na przykładzie Archiwum Sale­zjańskiego Inspektorii Pilskiej. Mateusz Żmudziński ukazał dzieje, zasób i działalność Archiwum Akt Dawnych w Toruniu. Obok referatów umiesz­czono słowo delegata KEP bpa Jana Kopca, szczegółowy program oraz protokół z konferencji.

Kolejny dział wypełniło sprawozdanie z XII Walnego Zjazdu SAK, któ­ry odbył się 30.11.2016 w Pile. Ks. Zbigniew Gmurczyk zamieścił spra­wozdanie z działalności Archiwum Diecezjalnego we Włocławku za rok 2016, a ks. Robert Kufel podobne sprawozdanie z Zielonej Góry. Ten dział zamknęło sprawozdanie z Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych (2013-2017).

W ostatnim dziale przedstawiono najnowszą bibliografię z archiwisty­ki, którą nadesłali członkowie Stowarzyszenia.

Na końcu dodano dekret Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe­go Piotra Glińskiego z 14.07.2017 r. mianujący ks. Władysława Wlaź-laka członkiem Rady Archiwalnej kadencji 2016-2018 oraz zarządzenie nr 77 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Wojciecha Woźniaka z 11.10.2017 r. w sprawie powołania, zakresu i trybu działania oraz składu osobowego grupy roboczej do spraw archiwów kościelnych.

Całość rocznika zamknęły podstawowe informacje dla autorów, którzy będą przygotowywać i nadsyłać swoje teksty do druku w „Archiva Eccle­siastica”.

W imieniu Redakcji życzymy miłej lektury i zapraszamy do współpra­cy.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres Redakcji.

Ks. Robert R. Kufel

Redaktorzy naczelni ,,Archiva Ecclesiastica”:

  • o. Józef Marecki OFMCap (2004-2007)
  • Ks. Mieczysław Różański (2008-2012)
  • Ks. Władysław P. Wlaźlak (2013-2016)
  • Ks. Robert R. Kufel od 2017